สล็อตออนไลน์ กรมการขนส่งทางบก เผย หลักเกณฑ์ประมูลป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษ

สล็อตออนไลน์ กรมการขนส่งทางบก เผย หลักเกณฑ์ประมูลป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษ

สล็อตออนไลน์ กรมการขนส่งทางบกเผย หลักเกณฑ์ประมูลป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษ สามารถเสนอคำหรือข้อความประจำหมวดที่ต้องการได้เอง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการจัดทำ หลักเกณฑ์ประมูลป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้สามารถใช้ตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์รวมกับหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมในป้ายทะเบียนได้นั้น

ล่าสุดกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด 

และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

โดยสามารถใช้คำหรือข้อความที่มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ได้ ซึ่งความพิเศษของแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่นี้ กรมการขนส่งทางบกจะนำคำหรือข้อความที่มีความหมายเป็นมงคล เป็นคำที่ใช้ทั่วไป พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเสนอคำหรือข้อความที่ต้องการใช้กับป้ายทะเบียนที่มีลักษณะพิเศษ ได้ทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com โดยจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคำหรือข้อความตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะนำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไป

การกำหนดคำหรือข้อความที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษนั้น ประชาชนสามารถเสนอคำหรือข้อความ รวมถึงหมายเลขทะเบียนที่ต้องการ ซึ่งต้องอยู่ในกลุ่มเลขสวย 301 หมายเลข ผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

โดย ขบ. จะทำการตรวจสอบและคัดกรองคำหรือข้อความ และหมายเลขทะเบียนที่มีผู้เสนอเข้ามา ก่อนเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตัวอักษรประจำหมวดดำเนินการคัดเลือกคำหรือข้อความตามหลักเกณฑ์ ก่อนประกาศให้คำหรือข้อความดังกล่าวเป็นตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดวัน เวลา พร้อมหมายเลขทะเบียนที่จะนำออกประมูลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความหมายของคำหรือข้อความจะต้องไม่เป็นคำที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดี ไม่เสียดสีสังคมหรือบุคคล ไม่เป็นคำที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือหยาบคาย ไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่ขัดความเชื่อทางศาสนา ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเมื่อรวมตัวเลข ตัวอักษร และสระแนวนอนแล้วจะต้องไม่เกิน 7 ตัวอักษร เช่น มั่งคั่ง 888 ทำดี 999 เป็นต้น

ทั้งนี้ แต่ละหมายเลขมีราคาเริ่มต้นการประมูลแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่ม SUPERPREMIUM ประกอบด้วยหมายเลข 8888 9999 ราคาเริ่มต้น 1,500,000 บาท

2) PREMIUM ประกอบด้วยหมายเลข 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 ราคาเริ่มต้น 1,000,000 บาท

3) GOLD ประกอบด้วย กลุ่มเลขตัวเดียว (1 – 9) เลขสองตัวเหมือน (11 – 99) สามตัวเหมือน (111 – 999) และเลขคู่ 8 คู่ 9 (8899 9988 8998 8989 9898 9889) ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท

4) กลุ่ม SLIVER ประกอบด้วย เลขหลักพัน (1000 – 9000) เลขเรียง (123 – 789 1234 – 6789) และเลขคู่ (เช่น 1122 3434 5665) ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท

ซึ่งแตกต่างจากประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรปกติ

สำหรับขั้นตอนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ เมื่อมีการประกาศให้ทำการประมูลได้แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลล่วงหน้าได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาคาร 2 ชั้น 5 ขบ. ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com พร้อม Upload เอกสาร ประกอบด้วย

บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เลือกลงทะเบียนตามหมายเลขที่ต้องการประมูล ชำระค่าหลักประกันการประมูลผ่านธนาคารหรือชำระเป็นเงินสดตามอัตราที่กำหนดต่อหมายเลขทะเบียน ประมาณ 30% ของราคาเริ่มต้น เช่น หมายเลขทะเบียนกลุ่ม SUPERPREMIUM ราคาประมูลเริ่มต้น 1,500,000 บาท ต้องชำระค่าหลักประกันการประมูลจำนวน 450,000 บาท เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาผ่าน 2 ช่องทาง คือ ทางวาจา ณ สถานที่จัดการประมูล และทางอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.coom ซึ่งสามารถเสนอราคาได้ทั้งแบบเรียลไทม์และเสนอราคาล่วงหน้าแบบ Maximum Bid หลังเสร็จสิ้นการประมูลแล้วผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าหมายเลขทะเบียนให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน และชำระค่าบริการการประมูลภายใน 15 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ชนะการประมูลไม่ชำระตามเวลากำหนด กรมการขนส่งทางบกจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประมูล และจะนำหมายเลขทะเบียนเสนอผู้ที่เสนอราคาลำดับที่สองพิจารณาต่อไป สล็อตออนไลน์